Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma

TARİFEBİLİR Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Aşağıda devam eden maddelerde bizimle paylaşmak üzere olduğunuz kişisel verilerinizin neyi kapsadığı, bu bilgilerin tarafımızca nasıl saklandığı ve hangi amaçlarla kullanılacağı konusunda sizi aydınlatmak üzereyiz. Lütfen kişisel verilerinize verdiğimiz önem ve değeri dikkatle okuyunuz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Son güncellenme tarihi 26.01.2019

 

Bu aydınlatma ve onay metni, Tarifebilir Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi’ne ait  (“Şirket”) ait www.tarifebilir.com adlı internet sitesi ve aynı tabanlı sosyal medya hesaplarının kullanması ile bağlantılı olarak, Şirket’in veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiği verilerin toplanması, aktarılması ve işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinde yer alan Aydınlatma Yükümlülüğümüz kapsamında, veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilendirme içerir.

Kişisel Verilerin yasal mevzuata uygun olarak işlenmesine ve verilerin korunmasına büyük hassasiyet gösteren Şirket, kişisel verilerinizin neden, nasıl ve hangi amaç kapsamında işlendiği, kimler ile hangi amaçlar doğrultusunda paylaşıldığı konusunda sizleri duraksamaya yer vermeyecek şekilde aydınlatmayı hedeflemektedir.

 • Kişisel Veri Nedir, Kim İşler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Yani sizin bizimle paylaşmak üzere olduğunuz her türlü kişisel bilgi bu kapsamdadır. Kanun lafzı uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aynı Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek hülasa işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecek durumda olan gerçek ve tüzel kişiler ise bilgi işleyicilerdir. Bu açıdan verilerin işlenme sorumluğunda olan tüzel kişi Tarifebilir Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi’dir.

 • Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ve Hangi Hukuki Nedenlerle Toplanıyor?

Kişisel verileriniz, Şirket’in internet sitesi (tarifebilir.com) veya sosyal medya hesaplarını ziyaret etmekte olduğunuzda bazı algoritmaların sağladığı otomatik ya da manuel yöntemlerle toplanır. Ayrıca internet sitesi, sosyal medya platformları ve benzeri kanallar vasıtası ile,  başta isim, soy ,isim, adres, telefon numarası olmak üzere paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel veriniz toplanmaktadır.

 

 • Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Gsm, İnternet, Elektrik tarifeleri ve fatura ödeme başvurularının takibi ve/veya değerlendirilmesi; bu başvurularına ilişkin bilgilendirme yapılması; bu başvurularının ilgili kurumlara yönlendirilmesi; bu kurumlardan gelen tekliflerin müşterilere sunulması; Dijital mecralarda reklam, tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya yürütülmesi; internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, ziyaretçilerin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmaları, İş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile Ürün ve/veya hizmetlerin kullandırma süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, ürün ve hizmet kanalları ile belirtilen kurumlarla çalışmalarda kullanılan dijital süreçlerin verimliliğinin ölçümlenebilmesi/verimliliklerinin arttırılması ve Şirket faaliyetlerinin Şirket politikaları ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Şirket, kendisi için topladığı kişisel verileri işler ve aynı amaçlarla üçüncü taraflarla paylaşır. Ancak bunu yaparken Şirket, etik ilkelere uygun davranır ve sizden açık onay alır.Bu onay kutucuğuna başvuru formunun altındaki linkten ulaşılabilir.

 • Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktaralabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak; Şirket faaliyetlerinin planlandığı gibi icra edilebilmesi, internet sitemizde ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunulabilmesi, hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, izin vermiş olmanız durumunda Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Gsm, İnternet, Elektrik tarifeleri ve fatura ödeme başvurularının takibi ve/veya değerlendirilmesi; bu başvurularına ilişkin bilgilendirme yapılması; bu başvurularının ilgili kurumlara yönlendirilmesi; bu kurumlardan gelen tekliflerin müşterilere sunulması; Dijital mecralarda reklam, tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya yürütülmesi; satış, pazarlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmaları, İş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, alt bayilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 • Çerezler

İnternet sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır.  Çerezler, ziyaret etmekte olduğunuz web sitesi tarafından cihazınıza indirilen küçük veri dosyalarıdır. Aynı web sitesini bir sonraki ziyaretinizde, çerezler cihazınızın tanınmasını sağlar.

Çerezler, web sitesi ziyaretini daha kişisel hale getirmek, ilgili gezinti ayarlarını göstermek, ziyaretçilerin tercihlerini hatırlamak, tüm kullanıcı deneyimini geliştirmek, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacı ile kullanılmaktadır.  İnternet sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md 11 uyarınca;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
 • düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

Yukarıda yer alan haklarınızı Eskişehir Yolu 2177 Sok. No:10/B Kat:20 Söğütözü / Ankara-Türkiye adresine aşağıda yer alan yollardan biri ile müracaat ederek kullanabilirsiniz:

 • Şahsen başvuru,
 • Noter vasıtasıyla,
 • İadeli taahhütlü mektupla ( nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi ile birlikte)

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel nitelikli vekâletname bulunmalıdır.

Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebiniz en kısa süre içerisinde ve her halükarda en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU

Tarifebilir Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi 

Veri Sahibi Talepleri Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

 

Ekran Resmi 2019-01-27 11.42.06

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM İZNİ METNİ

Tarifebilir Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi tarafından kendi isteğinizle vermiş olduğunuz iletişim bilgilerinize tanıtım, teklif, promosyon gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerinizin bu amaçlarla kullanılmasını, saklanmasını ve ticari ileti gönderimi sağlanması için Şirket‘in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorsunuz.

Ad Soyad:

Tarih:

İmza:

TARİFEBİLİR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Tarifebilir Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi kapsamında Tarifebilir web sitesi kullanıcıları; kullanıcıların özel nitelikli kişisel verilerinin; yeni fırsatlardan haberdar olabilme, en uygun tarifenin bulunabilmesi, tasarruf önerilerinin Gsm, İnternet, Elektrik ve finansal hizmetler için yapılabilmesi, tarife seçiminin takibi ve kullanıcı taleplerinin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmesini kabul eder.

“Üçüncü Kişilerin Kişisel Verilerinin Aktarımına İlişkin Taahhüt”


Tarifebilir Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi ile paylaşmış olduğum aile üyelerim, yakınlarım ve benzeri üçüncü kişi verilerinin işlenebilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/açık rızanın temin edildiğini taahhüt ederim.

Ad Soyad:

Tarih:

İmza: